صاحبنظران هنري از جايگاه "پتگر" در تاريخ نقاشي معاصر گفتند
 

به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا در اين نشست كه روز سه شنبه 1 بهمن، با حضور و استقبال انبوه علاقه مندان همراه بود ابتدا دكتر محمد علي رجبي، مدرس دانشگاه با بيان مراتب سلوك، آداب معنوي و طريقتي كه هنرمند ما را در سیر باطني خود به حكمتي مي رساند كه هنرش را تجليگاه اتصال با حقيقت مطلق و شهود معنا مي آفريند. پتگر را در شمار و هم تبار هنرمندان كهن ما خواند و خاطر نشان كرد آيينگي هنرمند كه جلوه اعلاي دل سپردن به حقيقت است غايت همه فضايل و مرتبه وصول به كمال انسانيت است و هنر ما نيز در نهايت به همين نظر داشته و " پتگر" نيز همين افق را پيش چشم خود داشت.

وي با بيان ويژگي هايي از اين شخصيت از جمله "مردم داري" كه يكي از روشن ترين مشخصه هاي معرفت هنري او بود حيات حرفه اي وي را به دو دوره كلي تقسيم كرد: دوره نخست كه با الهام از دستاوردها و آموخته هايش از مكتب كمال الملك اما با نگاهي نوآورانه و شخصي موفق به پايه گذاري گونه اي "رئاليزم ايراني" در كار خود مي شود، دوره دوم پل زدن از نقاشي به معناي عام به نقاشي ايراني با همه وجوه و ابعاد مرتبط با هويت ايراني و رسيدن به جوهره همه اصالت ها و ظرافت هاي اين هويت و اين هستي شناسي است. وي افزود زيبايي كار "پتگر" به ادراك هنري خاص اوست كه اساس سنت را با سه مشخصه اش : ريشه داشتن در گذشته ، داشتن زبان روز و ارائه روش و راهكاري براي آينده يكجا در خود تحقق بخشيده است.

پس از آن استاد علي اصغر ميرزايي مهر پژوهشگر هنر ایران و كارشناس هنري سخنان خود را با عنوان « پتگر: شهريار نقاشي ايران» ايراد كرد وي با تقسيم بندي جريان هاي نقاشي آن دوره به 4 گروه اصلي: 1- مكتب كمال الملك2-نقاشي قهوه خانه اي 3- نگارگري جديد 4- نقاشان مدرن و نوگرا، استاد پتگر را متعلق به جريان اول شمرد و گرايش او را در امتداد مسيري كه كمال الملك و شاگردان او چون حيدريان و ... گشوده بودند، دانست. اما اهميت كار او درست از جايي است كه او نگاه خود را به زمانه و پيرامونش با بياني شخصي و ابداعي منعكس مي سازد و اين مسير را در گسترش بخشيدن به شعاع مخاطب عام نقاشي توسعه مي دهد. آن وسواس ها و ظرافت هاي كمال گرايانه به تدريج كمرنگ شده و رو به سمت احساس هنرمند و نگاه و لحن شخصي او مي آورند و نقطه اوج كار پتگر متمايل كردن نقاشي از محيط هاي محصور به متن مردم و پيوند زدن جريان نقاشي با فضاهاي زندگي آنهاست. وي آنگاه به بيان مشابهت هاي استاد شهريار به عنوان نماينده نوعي نگاه در شعر معاصر ما با جعفر پتگر در عرصه نقاشي پرداخت و ويژگي هايي چون مردمي بودن و خود را در فضاهاي تنگ روشنفكرانه و نخبه گزين محصور و منزوي نكردن ، پايبندي به باورها و سنت ها ، تك منبعي نبودن و يافتن جايگاه و اقبال در ميان مخاطب خاص و عام را مشخصه هايي شمرد كه هردو شخصيت كه اتفاقاً با يكديگر دوستي و رابطه صميمانه اي نيز داشته اند، مشترك است.

وي تاكيد كرد شناسنامه پتگر و آنچه معرف واقعي روح و جوهره كار اوست و پتگر را پتگر كرد آثاري مثل رفوگر، مرغ فروش ، قالي فروشان و... است كه همه مردم اين آثار را ديده اند يا كپي آن ها را در خانه هاي خود دارند و اين دل بردن از همگان ( از هر قشر و هر سليقه و گرايش) كار كمي نيست. وي گفت: با نگاهي به ميراث پتگر همچون بسياري صاحبنظران مي توان گفت : هيچيك از شاگردان مكتب كمال الملك تأثيري چون جعفر پتگر بر عموم مردم نداشته و دامنه مخاطبشان تا اين اندازه وسعت نيافت وي در ادامه به تأثير بارز نقاشان انقلاب اسلامي از آثار دوره متاخر او كه بازتاب تأملات مفهومي و معنوي اوست اشاره كرد و گفت: آن نوع خاص شخصيت پردازي، چهره پردازي، آن فضاها و حتي عناوين در كار نقاشان انقلاب و در نقاشي هاي ديواري به شكلي گسترده بازتاب يافت و اين هم از وجوه مهم كار اوست.

پايان بخش اين نشست سخنان علي پتگر فرزند نقاش و هنرمند بود كه پيرامون صورت بندي ادراك هنري استاد پتگر با نگاهي به تحول به عنوان عامل درون زا و بالنده و نقطه اوج در حيات هنري اين شخصيت سخن گفت. وي با بيان نكاتي از الهام گيري پتگر از آثاري خلاقانه همچون تابلو استنساخ محمود خان صبا و دنباله روي همان مسير اما با درك درست و واقع بينانه آن جوهره نوآوري و ابداع كه در كارهايي از اين دست مي ديد و به خوبي اين ويژگي را در آنها يافته بود گفت پتگر اين مسير را نه با تقليد و تكرار بلكه با تداوم همان روح نوآوري و نوجويي پي گرفت . وي رسالت مهم پتگر را در اين دانست كه بين هنر نگارگري ما و نقاشي مدرن غرب توانست به وحدتي نائل شود كه اين نيز حاصل نگاه دقیق و خاص او به ميراث سنتی ما از سويي و به مقتضيات و ضرورت هاي زمانه از سوي ديگر بود. وي سپس با بيان نكاتي از تحول معنوي شگرفي كه در نگاه و انديشه استاد جعفر پتگر در ميانه زندگي اش رخ داد و پيوند او را با معنويت و عالم معنا محكمتر نمود اظهار داشت مشخصه اصلي هنر او را بايد در همين تحول عظيم معنوي و اتصال او با معرفت شهودي و حكمت مستتر در بينش او به زندگي و به هنر جستجو كرد.

در پايان اين نشست تقدير ويژه اي از عزيز الله امينيان از شاگردان قديمي و نسل اول استاد پتگر كه انتشار كتاب نفيس مجموعه آثار اين پيشكسوت فقيد با همت و مساعدت وي صورت گرفته به عمل آمد. گفتني است در اين نشست، هنرمندان و استادان برجسته اي همچون رضا بانگيز، بهزاد شيشه گران، كاظم چليپا و ... حضور داشتند. يادآور مي شود نمايشگاه نقاشي ها ، طرح ها، اسناد و دستنوشته هاي استاد جعفر پتگر كه قرار بود سوم بهمن به كار خود پايان دهد بنا به استقبال مردمي تا دوشنبه هفته آينده ميزبان علاقه مندان خواهد بود.

 

   زمان انتشار: چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٢ - ١٤:٢١ | نسخه چاپي

خروج