• نگارخانه خیال

  نگارخانه خیال با دو نیم طبقه، عمدتاً در اختیار نمایشگاه هایی در ابعاد بزرگ تر و با تعداد زیاد آثار، در تمامی شاخه های هنرهای تجسمی و دوسالانه های بین المللی و یا نمایشگاه های انفرادی هنرمندانی است که مایلند آثارشان را در فضایی وسیع تر به نمایش بگذارند. همچنین از کاربری های این نگارخانه نمایشگاه های استادان و پیشکسوتان، جشنواره های هنری و نمایشگاه هایی در ابعاد بزرگ است.

 این نگارخانه از ورودی صبا و نگارخانه ممیز تا انتهای راهروی منتهی به نیم طبقه و نگارخانه آئینه را دربرمی گیرد. دارای 4 سالن، با مساحت تقریبی 300 مترمربع است که هر سالن گنجایش بین 20 الی 30 اثر (به نسبت قطع و اندازه) و در کل نگارخانه گنجایش بین 80 تا 120 اثر را دارد. نیم طبقه بالا که منتهی الیه این نگارخانه است، با مساحت حدود 120 مترمربع و دارای 3 سالن، با ظرفیت 50 تا 60 اثر است. نیم طبقه پایین نیز (با دو ورودی رواق هنر و محوطه بیرونی مجموعه) با مساحت حدود 60 متر مربع، گنجایش 30 تا 40 اثر را دارد.