مقدمه:
  فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران به منظور پاسداري از ميراث و هنر اسلامي و ملي و پيشنهاد سياست‌ها، راهبردها و دستيابي به آخرين يافته‌ها و نوآوري‌ها و نيز ارتقاي فرهنگي اسلامي تشكيل شده است. از اين رو ارتقاي فرهنگ اسلامي و پاسداري از هنر اسلامي و ملي، امكان بروز و ظهور خلاقيت‌ها و ابداعات هنرمندان مسلمان در ميهن بزرگ و تمدن اسلامي است، جهت نيل به اهداف مذكور در اساسنامه فرهنگستان هنر و براي تمركز امور نمايشگاهي و مراسم بزرگداشتها و ساير فعاليتهاي هنري و فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 548 مورخ 28/7/83 تأسيس مؤسسه فرهنگي هنري صبا را مورد بررسي و تصويب قرار داد. اساسنامه مؤسسه فرهنگي هنري صبا به شرح ذيل است.

ماده 1
  نام مؤسسه:
  «مؤسسه فرهنگي، هنري (پژوهشی) صبا» مي‌باشد كه وابسته به فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران است و براي اختصار در اين اساسنامه «مؤسسه» ناميده مي‌شود.


ماده 2
  نوع موسسه غير انتفاعي غیر تجاری ، بوده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و بر طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه اداره مي‌شود.

ماده 3
  تابعيت موسسه ايراني و مركز اصلي و نشاني مؤسسه در تهران خيابان طالقاني، نبش سينما فلسطين، خيابان برادران شهيد مظفر، شماره 125 مي‌باشد و تغيير نشاني، تعطيل و يا در صورت لزوم ايجاد شعبه يا نمايندگي آن با تصويب هيئت امنا ممكن خواهد بود.

ماده 4
  مدت فعاليت موسسه از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده 5
  وظايف و مأموريتها
ـ برنامه‌ريزي و اجراي فعاليتهاي فرهنگي هنري در چارچوب اهداف فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران.
ـ برنامه‌ريزي جهت امور اجرايي مصوبات فرهنگستان هنر در عرصه فعاليتهاي فرهنگي و هنري.
ـ قبول و اجراي پروژه‌هاي مشترك با ساير نهادهاي فرهنگي و هنري در عرصه ملي و بين‌المللي.
ـ انجام فعاليتهاي مطالعاتي در خصوص برپايي گردهمايي‌ها، نمايشگاهها و جشنواره‌هاي هنري.
ـ شناسايي و تجليل از هنرمندان برجسته.
ـ ايجاد مراكز ويژه حفظ و نگهداري آثار و اسناد فرهنگي، هنري و تاريخي.
ـ تلاش براي حفظ، ارتقاء و توسعه فضاهاي فرهنگي در كشور.
ـ تهيه و چاپ و عرضه آثار تبليغاتي نظير پوستر، كارت پستال، بسته‌هاي فرهنگي هنري.
ـ ايجاد بانك اطلاعات هنري و ارتباط با ساير بانكهاي اطلاعات در سراسر جهان.
ـ تشكيل سایت فرهنگي هنري صبا.
ـ انتشار نشريات نوبه‌اي يا به مناسبتهاي فعاليتهاي فرهنگي و هنري مؤسسه.
ـ ارائه و انتشار مقاله، جزوه، كتاب، فيلم و كاست و لوح فشرده و اطلاعات اينترنتي در موضوعات مربوطه.
ـ تجهيز و تامين مواد و امكانات موردنياز فعاليتهاي فوق از طريق پذيرش پروژه‌هاي محوله، قراردادها و انجام معاملات مجاز، قبول هدايا و كمك‌هاي داخلي و بين‌المللي از اشخاص حقيقي و حقوقي با تاييد هيئت امنا.
ـ ساير فعاليتهاي مرتبط با موضوعات ياد شده و متناسب با اهداف مؤسسه.
تبصره:
تمامي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ هنري مؤسسه و مراكز ياد شده با رعايت ضوابط و سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به انجام خواهد رسيد.

ماده 6
  هر گاه اجراي برنامه‌هاي مؤسسه بر حسب وظايف و اختيارات برخي از سازمانهاي دولتي و نهادها و وزارتخانه‌ها نياز به كسب موافقت و مجوز از آن مراجع را داشته باشد، اقدام لازم جهت جلب موافقت و اخذ مجوز به عمل خواهد آمد.

ماده 7
  مؤسسه از اركان زير تشكيل مي‌شود:
1ـ هيئت امنا
2ـ هيئت مديره
3ـ رئيس مؤسسه
4ـ بازرسي قانوني (حسابرس)

ماده 8
  هيئت امناي مؤسسه متشكل از 5 نفر است، اعضاي هيئت امناء:
1ـ رئيس فرهنگستان هنر (رئيس هيئت امنا)
2ـ دبير فرهنگستان هنر
3ـ معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
4ـ معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
5 ـ رئيس مؤسسه

ماده 9
  حد نصاب و تشكيل جلسات:‌
ـ هيئت امنا در اولين نشست خود دبير جلسات هيئت امنا را انتخاب خواهد كرد.
ـ هيئت امنا، دوبار در سال، تشكيل جلسه خواهد داد.
ـ جلسات فوق‌العاده با دعوت رئيس هيئت امنا تشكيل خواهد شد.
ـ تصميمات جلسات هيئت امنا با اكثريت آرا معتبر خواهد شد.
ـ از جلسات هيئت امنا، دبير جلسه، صورتجلسه‌اي حاوي تصميمات و مصوبات تهيه مي‌كند كه پس از امضاي تمامي اعضاي حاضر، در دفتري كه به همين منظور اختصاص دارد با ذكر شماره و تاريخ ثبت خواهد شد و ابلاغ تصميمات هيئت امنا توسط دبير آن انجام مي‌گيرد.

ماده 10
  هيئت امنا عالي ترين مرجع سياستگذاري و تعيين خط مشي مؤسسه است كه تمامي مساعي و تلاش خود را در پيشبرد اهداف مؤسسه مبذول خواهد داشت.
  اهم وظايف هيئت امناء:
ـ تعيين و تصويب خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي اجرايي كلي و عمومي مؤسسه و نمودار تشكيلاتي آن.
ـ تصويب نحوه اداره امور مؤسسه و نظارت عالي بر فعاليت‌هاي جاري آن.
ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه، گزارش عملكرد و تراز مالي مؤسسه.
ـ تصويب آئين نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي.
ـ تصويب تشكيلات و نمودار سازماني.
ـ تعيين و عزل اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت امنا.
ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره، رئيس موسسه و بازرس قانوني.
ـ هر گونه اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه يا انحلال مؤسسه با رعايت مقررات مربوطه.

ماده 11
  هيئت مديره مؤسسه از سه نفر عضو تشكيل مي‌شود كه با پيشنهاد رئيس هيئت امنا و تصويب هيئت امنا براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند،‌ انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب مديران جديد، مديران قبلي انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره:‌
جلسات هيئت مديره با حضور دو نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن حداقل با دو رأي موافق معتبر است.

ماده 12
  وظايف هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارتند از:
1ـ حفظ مصالح و منافع مؤسسه.
2ـ بررسي تشكيلات و نمودارهاي سازماني و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري و برنامه‌هاي جذب نيروي انساني و پيشنهاد آن به هيئت امنا.
3ـ بررسي، پيشنهاد و تصويب انعقاد هر گونه قرارداد در حدود اعتبارات و وظايف پيش‌بيني شده.
4ـ بررسي و تأييد صورت‌هاي مالي سالانه جهت طرح در هيئت امنا.
5 ـ افتتاح حساب در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به نام مؤسسه.
6 ـ بررسي و تصويب اخذ تسهيلات و انواع مشاركت‌ها به پيشنهاد رئيس مؤسسه.
7ـ ارايه صورت‌هاي مالي سالانه مؤسسه به هيئت امنا.

ماده 13
  رئيس مؤسسه از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن با حكم رئيس هيئت امنا به عنوان معاون فرهنگستان هنر و رئیس مؤسسه منصوب خواهدشد. ریاست هیأت مدیره با رئیس مؤسسه است .
تبصره 1
1ـ مدت انتصاب رئيس مؤسسه سه سال و انتصاب مجدد او بلامانع است.
2ـ وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارتند از:
ـ اداره امور مؤسسه و انجام تمامي فعاليتهاي مرتبط با موضوع مؤسسه جز آنچه كه به صراحت در اين اساسنامه در وظايف هيئت امنا منظور شده،‌ به عهده رئيس مؤسسه است.
ـ اجراي كليه مصوبات هيئت مديره.
ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه مؤسسه به هيئت مديره.
ـ تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي سالانه.
ـ پيشنهاد برنامه‌هاي جذب نيروي انساني.
ـ جلب مشاركت‌هاي مردمي و نهادهاي مدني.
ـ خريد، فروش، اجاره و بهره‌برداري از اموال و دارايي‌هاي مؤسسه و انجام ساير معاملات با رعايت مقررات مربوطه.
ـ دعوت و برگزاري جلسات هيئت مديره.
ـ عزل و نصب معاونان، مديران و كاركنان مؤسسه بر اساس تشكيلات مصوب هيئت امنا.
ـ ارايه گزارش عملكرد سالانه مؤسسه به هيئت مديره.
ـ اقامه و تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي يا انصراف از آن در كليه جوامع قضايي يا حق تعيين وكيل و توكيل به غير ولو كراراً.
ـ اجراي كليه وظايف تفويضي و محوله از طرف هيئت مديره.
تبصره 2
كليه قراردادها و اسناد مالي و تعهدآور موسسه با امضاي رئيس مؤسسه و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود. رئيس مؤسسه مي‌تواند اختيارات خود را به فرد ديگري تفويض نمايد.
تبصره 3
معاون فرهنگستان هنر و رئیس مؤسسه با گروههای تخصصی فرهنگستان هنر مانند سایر معاونت‌های فرهنگستان مرتبط خواهدبود.

ماده 14
  بازرس قانوني مؤسسه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمي ايران است.

ماده 15
  وظايف بازرس عبارتست از :‌
1ـ ارايه گزارش‌هاي مالي به هيئت امنا
تبصره:‌
انجام وظايف بازرسي بايد به گونه‌اي باشد كه مانع فعاليت‌هاي جاري مؤسسه نشود.

ماده 16
  منابع مالي موسسه
1ـ اعتباراتی که به عنوان کمک به مؤسسه همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهدشد.
2ـ اعتباراتي كه همه ساله تحت عنوان كمك به مؤسسه با تصويب رياست فرهنگستان هنر به مؤسسه پرداخت خواهد شد.
3ـ درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات يا فروش توليدات فرهنگي و هنري.
4ـ دريافت تسهيلات و كمكها و هدايا بصورت ريالي و ارزي از منابع داخلي و خارجي با تأييد هيئت امنا.
5- دريافت اجاره از فضاهاي نمايشگاهي

ماده 17
  سال مالي مؤسسه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم مي‌شود، مگر سال اول كه از تاريخ تأسيس آغاز مي‌شود. هيئت امنا در پايان هر سال و چهار ماه پس از انقضاي سال مالي براي رسيدگي به عملكرد مؤسسه و تصويب آن و نيز تعيين خط مشي و برنامه سال بعد تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده 18
  تمامي اموالي كه به مؤسسه تعلق گرفته يا بعدها به دارايي آن افزوده شود غير قابل انتقال است و منحصراً از منافع آن در اجراي اهداف مؤسسه استفاده مي‌شود، مگر در مواردي كه با تصميم و تصويب هيئت امنا تبديل به احسن يا نقل و انتقال و فروش آن به مصلحت تشخيص داده شود. در صورت انحلال مؤسسه طبق ماده 20 رفتار خواهد شد.

ماده 19
  در صورتي كه اجراي مقاصد و موضوعات پيش‌بيني شده در اساسنامه به تشخيص هيئت امنا و با سه پنجم آراء موافق ميسر نباشد و ادامه فعاليت مؤسسه نيز ممكن نشود، انحلال مؤسسه اعلام و همزمان يك يا چند نفر به عنوان مدير يا مديران تصفيه از سوي هيئت امنا تعيين خواهد شد.

ماده 20
  مدير يا مديران تصفيه موظف‌اند به حساب مطالبات و ديون و تمامي اموال و دارايي‌هاي موسسه رسيدگي و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهي اقدام كنند و گزارش نهايي را به هيئت امنا تسليم دارند. در هر صورت باقيمانده اموال و دارايي‌ها با حفظ كاربري فرهنگي آنها در اختيار فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت.

ماده 21
  هر گونه اصلاح در اين اساسنامه پس از تصويب هيئت امنا به پيشنهاد رئيس فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي هنر انجام مي‌شود.

ماده 22
  مؤسسه می‌تواند با تصویب هیأت امناء از خدمات متخصصین بازنشسته در سمت هیأت مدیره و یا سایر مشاغل کلیدی استفاده نماید.