1396/03/23 - 13:37
گردهمایی بسم الله نگاری
عکاس: محمد نوروزی