1396/04/21 - 22:48
نمایشگاه نقاشی مانی عمادی
عکاس: محمد نوروزی