1396/05/08 - 12:20
یکصد وده پیشکسوت اهل قلم
موزه معاصر فلسطین