1396/10/06 - 10:52
فراتر از احترام
موزه معاصر فلسطین